Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Behandelde insecten

Alle op deze site behandelde insecten worden besproken in de module Soorten. Voor informatie over klassen, ordes en families wordt verwezen naar de Hogere Taxa module. Alle wetenschappelijke en Nederlandse namen van de behandelde soorten en hogere taxa zijn verzameld in het Register.

Met behulp van meer dan 1400 foto's van ca. 1000 soorten insecten en sleutels naar de hoofdgroepen (zie Determinatie) is het mogelijk de wat moeilijkere soorten in de groep te plaatsen waartoe ze behoren zonder de soortsnaam precies te kennen.

De keuze van afbeeldingen is zo genomen dat van de eenvoudig te herkennen soorten veel afbeeldingen zijn opgenomen en van de bijzonder moeilijke groepen veel minder, omdat men voor het determineren hier toch gespecialiseerde literatuur voor zal moeten raadplegen. Voor de meeste sprinkhanen en krekels die op deze site behandeld worden zijn naast foto's ook geluidsopnamen van de zang opgenomen (bv. [l][s][f]acheta_d.mp3[/f]Acheta domesticus - de huiskrekel). Van de zeer kleine insecten en de verborgen levende soorten worden er op deze site relatief weinig soorten gepresenteerd.

Omdat veel van de informatie oorspronkelijk is geschreven voor een Duitstalig lezerspubliek (Bellmann, 1999) zijn er een aantal soorten opgenomen die in de Alpen thuis horen of over het algemeen een typisch Centraal-Europese verspreiding hebben. Toch kan driekwart van de behandelde soorten in Nederland en Belgiƫ worden aangetroffen en daarmee is deze site tevens interessant voor Nederlandstalige gebruikers.

Ook zijn er een aantal insecten opgenomen die in Europa uitsluitend rond het Middellandse Zeegebied voorkomen, zoals bidsprinkhanen, termieten en wandelende takken. Voor dergelijke groepen kan de site worden geraadpleegd bij vakantie in Zuid-Europa of zelfs bij een verblijf in Noord-Afrika.

Voor de soorten die vrij algemeen in Nederland en Belgiƫ voorkomen is geen nadere duiding gegeven over de verspreiding. Dit is, voor zover mogelijk, wel gedaan voor de zeldzame soorten of de soorten die door biotoopvernietiging, verdroging, vervuiling en vermesting de laatste eeuw sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Het spreekt voor zich dat de verspreiding van soorten die in een heel kenmerkend biotoop leven weinig verspreid voorkomen.

Van een groot aantal afgebeelde soorten is er iets vermeld over de biologie en de oecologie. Dit betreft vaak een toelichting op speciale aanpassingen van de insecten aan hun leefomgeving, modificaties van organen of de registratie van kenmerkend gedrag.

Velerlei aanpassingen zijn het gevolg van selectieprocessen op overleving en zijn daarom meestal direct te herleiden tot de manier van voedselzoeken en voortplanting. Ook wordt er herhaaldelijk gewezen op opvallende camouflages en het optreden van mimicry, die eveneens aanpassingen zijn om te overleven in de vrije natuur.

Bij veel dieren is tevens het type voedsel, de prooivoorkeur of de waardplant vermeld. Als er meer insecten van een bepaalde groep zijn opgenomen zijn er steeds een of twee uitgekozen waar iets uitgebreider op de biologie is ingegaan. De eigenschappen van de andere soorten worden daarbij in grote lijnen gedekt.

In de insectengids van Bellmann (Bellmann, 1999) is vaak vermeld of een dier schadelijk of nuttig is voor een gewas of voor de mens. In de Nederlandse bewerking zijn deze tot een minimum beperkt, omdat de biologische betekenis niet duidelijk is of berust op een eenzijdige, antropocentrische interpretatie. Ook wekken termen als 'schadelijk' of 'gevaarlijk' te makkelijk de indruk dat bepaalde insecten bestreden zouden moeten worden.

Rupsen die bijvoorbeeld een boom kaal vreten hoeven niet noodzakelijkerwijs bestreden te worden. De bomen overleven een dergelijke aanslag meestal wel en de toename van rupsen wordt in de volgende generatie dikwijls 'afgestraft' door een toename van hun specifieke, natuurlijke vijanden en parasieten. Natuurlijke systemen kennen vaak een dynamisch evenwicht, waarin de rovers en parasieten hun prooien over generaties in een fluctuerend patroon reguleren. Het goed bedoelde ingrijpen van de mens door 'schadelijke' insecten te bestrijden, bijvoorbeeld met insecticiden, heeft in de natuur vaak tot gevolg gehad dat systemen uit balans raken en dat de plagen van kwaad tot erger werden.

Wel is vermeld of een organisme direct gevaarlijk is voor de mens, doordat het bijvoorbeeld giftig is (Spaanse vlieg) of pijnlijk kan steken (wesp) of dat het een gevaarlijke ziekte kan overbrengen (malariamug). Dergelijke dieren kan men het beste ontwijken of, als het niet anders kan, alleen in huis bestrijden.